Chính sách dữ liệu người dùng

Ứng dụng GBLifie Global sử dụng và gửi các thông tin nhận được từ Google APIs tuân thủ theo Chính sách dữ liệu người dùng của Dịch vụ API của Google, bao gồm các yêu cầu về Sử dụng có giới hạn.
Bằng việc ấn ĐỒNG Ý bạn XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ đồng thời cũng tuân thủ theo các điều khoản dịch vụ Google APIs Terms of Service cùng các chính sách Limited Use PolicyGoogle API Services User Data Policy.